CEAC

1. Comisia CEAC

1.1_ATRIBUȚII SPECIFICE MEMBRI CEAC

1.2_Decizia CEAC

1.3. REGULAMENT CAB CEAC

1,4._ORGANIGRAMA

2.Etica și bune practici în educație

2.1. Calitate in scoala – ghid general

2.2. Culegere Bune Practici in utilizarea manualului de evaluare interna

2.4. Ghidul CEAC-partea a II a

6. CODUL DE ETICĂ

3.Strategia CAB 2014-2019

2.5. MANUAL DE EVALUARE INTERNĂ

2.6. ROF CAB 2015-2016

5.1. Chestionar_elevi

5.2. Chestionar_parinti

7. ACORD CAB (1)

RAEI 2017

 4. Proceduri

01. INDEX PROCEDURI 2017

1 Metodologia de lucru CEAC

2 Selecţia reprezentanţilor cadrelor didactice în comisia CEAC

3 Revizuirea periodică a ofertei educationale

4 Identificarea și prevenirea perturbărilor majore

5 Monitorizarea perfecţionării cadrelor didactice

6 Securitatea accesului în unitate

7 Accesul în cabinetul de informatică în timpul și în afara programului

9 Evaluarea cadrelor didactice

10 Colectarea regulată a feedback-ului

11 Selectarea, verificarea și păstrarea documentelor pentru portofoliul personal

12 Observarea predării și învăţării

13 Informarea regulată a elevilor și părinţilor privind progresul realizat și rezultatele școlare

14 Monitorizarea absenţelor elevilor

15 Urmărirea progresului elevilor

16 Implicarea părinţilor în educaţie

17 Proiectarea activitatii didactice

18 Elaborarea – aplicarea orarului și efectuarea serviciului pe școală

19 Verificarea documentelor oficiale

20 Completarea și predarea cataloagelor școlare și a registrelor matricole

21 Activitatea PSI

22 Asigurarea serviciilor medicale de urgență

23 Planificarea activităților extracurriculare și extrașcolare

24 Organizarea concursurilor școlare și extrașcolare

25 Desfășurarea programului -Să știi mai multe, să fii mai bun-

26 Evaluarea sistematică a așteptărilor educabililor, părinţilor și altor beneficiari relevanţi

27 Evaluarea sistematică a satisfacţiei personalului

28 Accesul la informaţiile de interes public

29 Inserția profesională a cadrelor didactice debutante-fără experiență recentă

30 Controlul documentelor și înregistrărilor

31 Dezoltarea incluziunii elevilor cu CES

31 Monitorizarea, evaluarea, revizuirea și îmbunătăţirea calităţii

32 Dezoltarea incluziunii elevilor cu CES

33 Sanctiuni disciplinare aplicate elevilor

34 Eliberarea adeverintelor pentru membrii comisiilor de BAC si EN

35 Optimizarea desfășurării Consiliilor profesorale și de Administraţie

36 Comunicarea interna, decizia si raportarea SECRETARIAT

36 Comunicarea internă, decizia și raportarea

37 Comunicarea externă cu beneficiarii educaţiei, cu instituţii și angajatori

40 Gestionarea proiectelor cu finantare locala

41 Gestionarea proiectelor cu finantare europeana

48 Evaluarea elevilor

49 E l aborarea l ucrări i pentru obţi nerea atestatul ui profesi onal

50 Urm ări rea traseul ui profesi onal al absol venţi l or

51 Notarea ritmică şi parcurgerea programei şcolare

52 Formarea continuă a cadrelor didactice

53 Formarea comisiilor metodice

54 Realizarea și promovarea ofertei educaționale

55 Situaţii de protecţie civilă

56Asigurarea serviciilor medicale de urgență (1)

57 Funcționarea comisiilor metodice și a comisiilor tematice

58 Optimizarea desfășurării CP și CA

59 PO parteneriat cu agentii economici cutuhan mihaela